Deltawerken

In Nederland heeft de strijd tegen het water altijd een belangrijke rol gespeeld. Eeuwenlang probeerden de Nederlanders zich te beschermen tegen de zee. Dit is lang niet altijd gelukt en in de loop van de eeuwen zijn er heel wat overstromingen geweest waarbij veel mensen en dieren verdronken. De Deltawerken is de grootste stormvloedkering ter wereld en deze unieke constructie is een bezoek meer dan waard! De Oosterscheldekering is met zijn lengte van 3 kilometer en zijn 65 pijlers het meest indrukwekkende en bekendste onderdeel van de Deltawerken.

DeltawerkenWatersnoodramp 1953

Op 1 februari 1953 werd Nederland door een zeer ernstige watersnoodramp getroffen. Er verdronken ongeveer 1.825 mensen, ongeveer 30.000 runderen gingen dood. Er liep 250.000 hectare land onder water. Dat is 7,8 procent van de totale oppervlakte van Nederland en in dat gebied woonden ongeveer 600.000 mensen. De totale schade bedroeg 860 miljoen gulden en het besef groeide dat er onmiddellijk wat moest gebeuren en niet geleidelijk aan. De Deltawerken waren het antwoord van Nederland op de ramp.

Deltacommissie

Op 21 februari 1953 werd de Deltacommissie in het leven geroepen. De commissie moest een plan opstellen dat de veiligheid en de watervrijheid kon garanderen in die gebieden die bij hoogwater nogal eens onderliepen. De visie was destijds: hoe korter de kust, hoe minder gevaar.  De zeearmen moesten worden afgesloten. Waar de zeearm intact bleef, moesten zeeweringen op Deltahoogte worden gebracht (vijf meter boven NAP).

Binnen vier maanden, toen het overstroomde gebied nog niet eens droog was, bracht de commissie haar eerste advies uit aan de regering. Voorgesteld werd tot verhogen van de Schouwense Dijk van 3 meter boven NAP tot 5 meter boven NAP en om in de monding van de Hollandse IJssel bij Krimpen aan de IJssel een stormvloedkering te bouwen. Beide voorstellen werden direct door de regering aangepakt.

Deltaplan Deltawerken

Voorwaarde voor het opstellen van het Deltaplan was echter wel dat de Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg openblijven, omdat deze waterwegen van groot belang zijn voor de scheepvaart.  Een jaar na de stormvloed legt de Deltacommissie haar belangrijkste voorstel op tafel: Het Deltaplan. De belangrijkste adviezen uit het Deltaplan zijn: 

  • verhoging van de Schouwense dijk
  • afsluiten van de Hollandse IJssel
  • afdamming van de zeearmen
  • uitvoering van het Drie-eilandenplan.

DeltawerkenDeltawerken

Voor de Nederlandse waterbouwers was het Deltaplan een enorme opdracht. Geen natie ter wereld had ooit dergelijke diepe zeegaten gedicht. De nieuwste technieken werden in de loop der jaren toegepast en verschillende innovatieve waterkeringen, sluizen en dammen gebouwd. Voortvarend werden de diverse onderdelen van het Deltaplan beurtelings aangepakt. Stuk voor stuk waren het interessante waterbouwkundige werken. De zeearmen werden afgesloten en de Zeeuwen begonnen zich weer veilig te voelen. De Deltawerken is de grootste stormvloedkering ter wereld en deze unieke constructie is een bezoek meer dan waard!

Leave a Reply